Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie - stan na marzec 2018 r.