Młodszy inspektor Piotr Morajko objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu

Młodszy inspektor Piotr Morajko objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu

3 grudnia 2018  roku w auli komendy odbyła się uroczystość z okazji objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu przez młodszego inspektora Piotra Morajko. W uroczystości udział wzięli:  nadinspektor dr Krzysztof Pobuta – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, podinspektor Ryszard Sołkiewicz – Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Starosta olkuski, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele instytucji, z którymi olkuska policja współpracuje na co dzień, a także kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00  złożeniem meldunku  Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie przez dowódcę uroczystości komisarza Marka Kalarusa. Następnie wprowadzono sztandar komendy. Dotychczas pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu młodszy inspektor Piotr Morajko, rozkazem nadinspektora dr Krzysztofa Pobuty objął stanowisko szefa olkuskiej policji. Podczas swojego przemówienia, komendant Piotr Morajko podziękował generałowi garnizonu małopolskiego za zaufanie: „Dziękuję za zaufanie jakim obdarował Pan moją osobę….  Bycie Komendantem to honor, wyzwanie i odpowiedzialność za policjantki i policjantów, za pracowników cywilnych, za swoje decyzje, ale największa odpowiedzialność,  za bezpieczeństwo mieszkaniowców powiatu olkuskiego”.

Komendant Powiatowy Policji skierował również podziękowania dla wszystkich zgromadzonych gości, którzy wzięli udział w tej uroczystości „Państwa obecność stanowi wyraz szacunku i współpracy z Policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu olkuskiego”.

Na zakończenie ceremonii głos zabrali zaproszeni goście, którzy pogratulowali komendantowi awansu.