Petycje KPP w Olkuszu

L.p. Nr sprawy Skan

Data złożenia

petycji

Imię i nazwisko albo

nazwa podmiotu wnoszącego

lub podmiotu,

w interesie którego petycja jest składana

Przebieg postępowania