Zmiany w kierownictwie Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu

Zmiany w kierownictwie Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu

8 kwietnia br. odbyło się uroczyste wprowadzenie na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu podinsp. Jarosława Klicha oraz wprowadzenie na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu nadkom. Adama Milanowskiego. W uroczystości udział wzięli: Wojewoda Małopolski pan Piotr Ćwik, nadinspektor dr Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, podinspektor Ryszard Sołkiewicz Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,  Starosta Olkuski, przedstawiciele władz samorządowych, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele instytucji, z którymi współpracuje olkuska policja, a także kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 14.00  złożeniem meldunku Wojewodzie Małopolskiemu Piotrowi Ćwikowi i nadinspektorowi dr Krzysztofowi Pobucie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie przez dowódcę uroczystości Komisarza Marka Kalarusa. Dotychczas pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu podinsp. Jarosław Klich oraz pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu nadkom. Adam Milanowski rozkazem nadinspektora dr Krzysztofa Pobuty, objęli stanowiska szefostwa olkuskiej policji.

Nowi Komendanci Olkuskiej Komendy podziękowali Generałowi garnizonu małopolskiego za zaufanie jakim zostali obdarzeni oraz podziękowali wszystkim zgromadzonym gościom, którzy  wzięli udział w uroczystości .

Na zakończenie ceremonii głos zabrali zaproszeni goście, którzy pogratulowali komendantom awansu.