podstawy prawne - Uwaga! Nowe rozporządzenie MSWiA

Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji:

  • ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2016 r. poz. 1782),
  • ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz.     11228),
  • rozporządzenie MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegajacych się o przyjęcie d służby w Policji (Dz.U. z 2012 r. poz. 432 z późn. zm.) - Nowe! - Tekst jednolity,
  • rozporządzenie MSWiA z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji     lekarskich podległych MSWiA (Dz. U. z 1991 r. Nr 79, poz. 349 ze zmianami),
  • decyzja nr 744 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 października 2007 r. w sprawie     wprowadzenia kryteriów oceny sprawności fizycznej osób ubiegających się o przyjęcie do służby w     Policji (Dz.Urz. KGP z 2007 r. Nr 19, poz. 141),
  • decyzja nr 746 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 października 2007 r. w sprawie     przeprowadzania wywiadu zorganizowanego wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby w     Policji (Dz.Urz. KGP z 2007 r. Nr 19, poz. 143),
  • decyzja nr 478 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 wrzesnia 2005 r. w sprawie prowadzenia     badań psychologicznych testem MultiSelect osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji     oraz oceny tych badań (Dz.Urz. KGP z 2005 r. Nr 15, poz. 110).