Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu

Komenda Powiatowa Policji  w Olkuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  bip.policja.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu

 
Data publikacji strony internetowej: 22.09.2020
Data ostatniej dużej aktualizacji: 22.09.2020
 
Strona internetowa http://olkusz.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
 
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: 
  • Pochodzą z różnych źródeł, 
  • Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Poprawienie dostępności strony wiąże się z ograniczeniami technicznymi.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.
Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020. 
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa policja.pl/kol spełnia wymagania w 98,54 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest  Marika Guzik-Gajda, adres poczty elektronicznej Marika.Guzik-Gajda@olkusz.policja.gov.pl
Kontaktować  można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 832-52-32.   Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

.

 

„Dostępność architektoniczna”

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu znajduje się w budynku przy ul. Jana Pawła II 32 w Olkuszu. Jest to nowoczesny budynek, w którym brak jest barier architektonicznych i organizacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przed budynkiem znajduje się wydzielone stanowisko parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
Budynek komendy wyposażony jest w szeroki podjazd, przystosowany również  dla wózków inwalidzkich. Nie posiada on przeszkód w postaci progów. Przed wejściem do budynku znajduje się domofon oraz kamera. Umożliwia ona podgląd na osoby wchodzące do komendy. Siedziba policji posiada dwuskrzydłowe drzwi wejściowe, które otwierają się automatycznie, na fotokomórkę.  Na wprost wejścia, wewnątrz obiektu, znajduje się recepcja, w której pracują osoby obsługujące interesantów. Pracownicy nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.
 
Informacja o rozkładzie pomieszczeń znajdujących się w budynku, jest zamieszczona na tablicy informacyjnej, po lewej stronie przy recepcji. Za recepcją, na parterze  budynku, znajduje się stanowisko przyjmowania stron. Pokój ten przeznaczony jest również dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście do pokoju odbywa się z głównego holu, bezpośrednio bez żadnych ograniczeń, co umożliwia łatwe poruszanie się  osobom  na wózku. Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. 
 
Wejście interesantów odbywa się również poprzez przejście przez bramki, które jest zabezpieczone czytnikami i znajduje się na recepcji, po prawej stronie. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Za każdym razem odbierani są z recepcji i poruszają się po komendzie w obecności funkcjonariusza Policji. W budynku, za bramkami znajduje się winda.  Korytarze na poszczególnych poziomach również nie zawierają żadnych barier architektonicznych. 
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po prawej stronie za drzwiami wejściowymi. Jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku – jeden pochwyt przy umywalce oraz toalecie. Toaleta wyposażona jest w umywalkę niskososyfonową. W pomieszczeniu brak jest systemu alarmowania. Na każdym piętrze budynku znajdują się toalety, które przystosowane są dla osób poruszających się na wózku.
Na wypadek ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnione są oznaczenia dróg ewakuacyjnych, które rozmieszczone są w sposób widoczny na ścianach korytarzy. 
 

„Dostępność informacyjno-komunikacyjna”

 W budynku nie ma pętli indukcyjnych przystosowanych dla osób słabosłyszących. Brak jest również urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, z wyjątkiem przycisków znajdujących się w windzie.  
Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu języka migowego online.
Połączenie z Policją z pomocą systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.
Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony eusługi.policja.pl .

. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź: https://euslugi.policja.pl/eu/tlumacz-jezyka-migowego/9,Tlumacz-jezyka-migowego-online.html
 
W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z młodszą aspirant Mariką Guzik-Gajdą, adres poczty elektronicznej Marika.Guzik-Gajda@olkusz.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 832-25-232. 
Powrót na górę strony