Komunikaty

Ogłoszenie o pracę na stanowisku Inspektor do spraw bhp Jednoosobowego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu poszukuje kandydata na stanowisko nienależące do korpusu służby cywilnej: Inspektor do spraw bhp Jednoosobowego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Wymiar czasu pracy:    niepełny   (0,25 etatu)

Cel stanowiska:

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce

Zakres zadań:

 1. Prowadzenie postępowań powypadkowych funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej.
 2. Prowadzenie rejestru wypadków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Prowadzenie szkoleń wstępnych w zakresie bhp oraz rejestru osób przeszkolonych i wydawanie stosownych zaświadczeń. 
 4. Zgłaszanie tematyki szkoleń w dziedzinie bhp do rocznego planu doskonalenia zawodowego i prowadzenie szkoleń
  w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego w jednostce.
 5. Uczestniczenie w przeglądach stanowiskowych funkcjonariuszy oraz pracowników Policji – opracowywanie stosownej dokumentacji.
 6. Przeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa
  i higieny pracy w komórkach organizacyjnych Komendy oraz podległych Komisariatach Policji.
 7. Uczestniczenie w pracach komisji problemowych dotyczących zagadnień bhp powołanych przez Komendanta Powiatowego Policji oraz udzielanie doradztwa i konsultacji w zakresie przepisów oraz zasad bhp.
 8. Opiniowanie instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach służby lub pracy.
 9. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego i sporządzanie dokumentacji w tym zakresie.
 10. Przeprowadzanie analiz rocznych w zakresie bhp i przedstawianie wniosków Komendantowi Powiatowemu Policji dotyczących poprawy warunków służby / pracy.
 11. Zgłaszanie przełożonym przypadków rażącego naruszenia lub zaniedbywania przepisów bhp przez funkcjonariuszy
  i pracowników oraz bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych.
 12. Planowanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku służby/ pracy oraz uczestniczenie
  w organizowaniu i wykonywaniu tych badań i pomiarów.
 13. Prowadzenie rejestru badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach służby / pracy.
 14. Przygotowywanie projektów decyzji i zarządzeń Komendanta Powiatowego Policji w zakresie problematyki bhp.
 15. Współpracowanie z Zespołem ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy KWP w Krakowie w zakresie bhp.
 16. Współpracowanie z podmiotami zewnętrznymi nadzoru nad warunkami pracy w zakresie problematyki bhp.
   

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie:  co najmniej  średnie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 letni staż pracy w służbie bhp,
 • organizacja pracy własnej,
 • samodzielność,
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń  biurowych.

 

Wymagania pożądane:

 • praktyczna znajomość programów komputerowych:  Microsoft Office (Word).
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Poufne”
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • prawo jazdy kat B

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny, skierowany do Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu
 • życiorys zawodowy /tzw. CV/
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe
 • oświadczenia o: 1) korzystaniu z pełni praw publicznych, 2) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 3) posiadaniu obywatelstwa polskiego, 4) wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego - zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych,
  5) wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych - zgodne RODO,  oraz 6) że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. osoba nie pracowała/ nie pełniła służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
  o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (dotyczy osób urodzonych przez dniem 01.08.1972 r). Przygotowując oświadczenia proponujemy skorzystać z załączonego wzoru.

 

Dokumenty należy składać osobiście lub listownie do dnia:   12 kwietnia 2024 r.  (decyduje data stempla pocztowego lub wpływu do Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, ul. Jana Pawła II 32)

 

Dodatkowe informacje: Zespół Kadr i Szkolenia KPP w Olkuszu - nr tel. 47 83 25 216, 47 83 25 215, 47 83 25 244.

Pliki do pobrania

 • 148.36 KB
 • 59.5 KB
Powrót na górę strony