Komenda Policji

Komenda Policji


 

Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu
ul. Jana Pawła II 32

32-300 Olkusz

tel. 47 83-25-200

woj. małopolskie

 

www.olkusz.policja.gov.pl

 

tel.: 47 83 25 200 - recepcja

     tel.: 47 83 25 242 - dyżurny

faks: 47 83 25 241 - dyżurka

 

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu:

tel.: 47 83 25 201,

 e-mail: sekretariat.komendanta@olkusz.policja.gov.pl

 

Wiadomości odczytywane są w dni robocze w godzinach 7.30-15.30.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)  Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu to:

  /kpp-olkusz/SkrytkaESP

 

 

Inspektor Ochrony Danych KPP w Olkuszu:

asp. Marika Guzik-Gajda

e-mail: iod.kpp@olkusz.policja.gov.pl

Zastępca Inspektora Danych KPP w Olkuszu:

Małgorzata Świerczek

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)zwanego dalej RODO

oraz

zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – zwanego dalej DODO, informuję, że:

 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w centralnych systemach informatycznych funkcjonujących w Policji jest Komendant Główny Policji - adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa;
 • klauzula informacyjna dostępna jest na stronie podmiotowej Komendanta Głównego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.kgp.policja.gov.pl/ w zakładce „RODO” i „DODO”

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych  przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu jest Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu  – adres: ul. Jana Pawła II 32 – 300 Olkusz ;

2) w Komendzie Powiatowej  Policji w Olkuszu  wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kpp@olkusz.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Jana Pawła II 32, 32-300 Olkusz  z dopiskiem na kopercie „IOD”;

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Powiatowej  Policji w Olkuszu w celu:

 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych  (art.6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Policji w Olkuszu lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolnośći (art. 2 DODO)

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu  mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym inne właściwe organy, państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub DODO;

7) W odniesieniu do danych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu posiada Pani/Pan prawo do:

 1. żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu dostępu do danych osobowych (art.15 RODO),
 2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO),
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO),

8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Powyższe nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu na podstawie przepisów DODO, przy czym treść art. 15 DODO stosuje sie odpowiednio.

 

 

Powrót na górę strony