Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu

Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu

Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu jest organem administracji rządowej na obszarze powiatu olkuskiego. Realizuje określone w ustawach i przepisach wykonawczych, zadania organu administracji rządowej właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu podlega Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie.

Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie po zasięgnięciu opinii Starosty.

Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu jest przełożonym policjantów na terenie powiatu olkuskiego. Koordynuje funkcjonowanie podległych mu Komisariatów Policji w powiecie olkuskim: w Bukownie, Kluczach i Wolbromiu.

Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu wykonuje swe zadania przy pomocy I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji  oraz podległych mu komisariatów.

Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu dokonuje systematycznych analiz i ocen stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na podległym terenie a roczne sprawozdania ze swojej działalności składa Staroście.

W Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu prowadzona jest strona internetowa olkuskiej policji, strona Biuletyn Informacji Publicznej KPP w Olkuszu oraz strona E-usługi.

Dodatkowe informacje:

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu znajduje się na ul. Jana Pawła II 32.

W Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu można złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu lub posterunku Policji) lub zadzwoń na numer alarmowy 112.

Powrót na górę strony