Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji


Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu (KPP w Olkuszu) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
olkusz.policja.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-31

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


     Treści niedostępne:

  • niektóre dokumenty, opublikowane przed wejściem w życie ustawy, nie zawierają elementów wymaganych ustawą,
  • niektóre dokumenty PDF nie są odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
  • niektóre materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji.

     Wyłączenia:

  • niektóre filmy, opublikowane przed wejściem w życie ustawy, nie posiadają napisów.

Przygotowanie deklaracji dostępności:

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-08-30
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu starszt sierżant Monika Kocjan, adres poczty elektronicznej monika.kocjan@olkusz.policja.gov.pl.
numer telefonu 47 83 25 232. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: poczta@olkusz.policja.gov.pl lub pod numerem telefonu: 47 83 25 201

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskazuje możliwy termin realizacji, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania wnoszący może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej: Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna – Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

ul. Jana Pała II 32 Uwaga - ze względu na specyfikę zadań Policji wizyty osób w Komendzie najczęściej mają charakter umówiony i osobie postronnej podczas pobytu zazwyczaj towarzyszy policjant/ka lub pracownik/czka cywilny. Skontaktowanie się przed wizytą pozwala na określenie potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poinformowanie o udogodnieniach i ograniczeniach oraz ustalenie zasad poruszania się i załatwiania sprawy, w tym przedstawienie szczegółowych informacji o dostępności architektonicznej oraz zakres pomocy, która może zostać udzielona. Należy zaznaczyć, że nie wszystkie pomieszczenia Komendy są udostępnione dla osób postronnych.

Rozwiązanie 1. – przyjazd/przyjście bez umówienia

Na teren Komendy wjeżdża się od ulicy Jana Pawła II. Przed budynkiem znajduje się wydzielone stanowisko parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Budynek komendy wyposażony jest w szeroki podjazd, przystosowany również dla wózków inwalidzkich. Nie posiada on przeszkód w postaci progów. Przed wejściem do budynku znajduje się domofon oraz kamera. Umożliwia ona podgląd na osoby wchodzące do komendy. Siedziba Policji posiada dwuskrzydłowe drzwi wejściowe, które otwierają się automatycznie, na fotokomórkę. Na wprost wejścia, wewnątrz obiektu, znajduje się recepcja, w której pracują osoby obsługujące interesantów. Na recepcji znajduje się tabliczka informacyjna – obsługa w języku migowym, która ma na celu skierowanie do recepcjonisty (osoby obsługującej interesantów). Pracownik wstępnie rozpozna sprawę, a następnie poprosi osobę, która zajmie się dalszym załatwianiem sprawy, w tym asystą podczas wizyty.
Na recepcji, po lewej stronie na tablicy informacyjnej znajduje się informacja o rozkładzie pomieszczeń znajdujących się w budynku. Za recepcją, na parterze budynku, znajduje się stanowisko przyjmowania stron. Pokój ten przeznaczony jest również dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście do pokoju odbywa się z głównego holu, bezpośrednio bez żadnych ograniczeń, co umożliwia łatwe poruszanie się osobom na wózkach. Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Właściciel psa powinien posiadać przy sobie ważną książeczkę obowiązkowych szczepień czworonoga. Odpowiedzialność za wyrządzone przez psa szkody ponosi jego właściciel.
Wejście interesantów odbywa się również poprzez przejście przez bramki, które jest zabezpieczone czytnikami i znajduje się na recepcji, po prawej stronie. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Za każdym razem odbierani są z recepcji i poruszają się po komendzie w obecności funkcjonariusza Policji. W budynku, za bramkami znajduje się winda. Korytarze na poszczególnych poziomach również nie zawierają żadnych barier architektonicznych.
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po prawej stronie za drzwiami wejściowymi. Jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku – jeden pochwyt przy umywalce oraz toalecie. Toaleta wyposażona jest w umywalkę niskososyfonową. W pomieszczeniu brak jest systemu alarmowania. Na każdym piętrze budynku znajdują się toalety, które częsiowo przystosowane są dla osób poruszających się na wózku.Na wypadek ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnione są oznaczenia dróg ewakuacyjnych, które rozmieszczone są w sposób widoczny na ścianach korytarzy.

Rozwiązanie 2. – umówienie wizyty

Na wizytę można się umówić telefonicznie, dzwoniąc na numer 47 83 25 200 bądź do policjanta zajmującego się przedmiotową tematyką lub sprawą.

Uwagi ogólne

  • budynek jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych – podjazd, drzwi automatyczne wejściowe, winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dostosowane niektóre toalety;
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
  • na terenie Komendy nie są zainstalowane urządzenia dźwiękowe naprowadzające osoby niewidome i słabowidzące;
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a;
  • osoby niewidome oraz słabowidzące mają prawo wstępu do obiektu wraz z psem asystującym.


Usługa tłumacza

W jednostce Policji jest możliwość załatwienia sprawy z pomocą polskiego języka migowego i systemu języka migowego.
Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czyli osobom posiadającym urzędowe poświadczenie swojej niepełnosprawności.
Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź: Informacje dla osób niesłyszących.
W Komendzie jest również możliwość połączenia się z tłumaczem polskiego języka migowego online.

Koordynator ds. zapewnienia dostępności

Funkcję koordynatora do spraw zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pełni:
starszy sierżant Monika Kocjan, adres poczty elektronicznej: monika.kocjan@olkusz.policja.gov.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu: 47 83 25 232.Pliki do pobrania

  • 71.99 KB
Powrót na górę strony